Revolving cruet sets advertised by Anthony Hordern & Sons 1914 page 530

Revolving cruet sets advertised by Anthony Hordern & Sons in their July, 1914 catalogue, page 530.