Fresh young walnuts. Photo Jacqui Newling © Sydney Living Museums

Fresh young walnuts. Photo Jacqui Newling © Sydney Living Museums